Our Brochure

Download .PDF

Introduction

บริษัท โนวเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2545 โดยคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาเพื่อขอการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาเป็นระยะเวลามานานกว่า 19 ปี โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างระบบงานที่มีคุณภาพของภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน หรือภาครัฐบาล ให้มีระบบการบริหารงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจสืบไปในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัท โนวเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำในเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด และมีคุณค่าแก่องค์กรที่มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกัน บริษัท โนวเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 1178 ระดับ 2 โดยให้บริการในฐานะที่ปรึกษาด้านการจัดการระบบคุณภาพมาตรฐาน อาทิ ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, GHPs, HACCP, และอื่น ๆ อีกมากมาย

ระบบคุณภาพที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรของผู้ส่งมอบ (Supplier) หรือผู้ผลิต (Manufacture) หรือผู้ให้บริการประกอบด้วยข้อกำหนดทั้งหมด 8 ข้อ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นเงื่อนไขในการทำข้อตกลงต่าง ๆ ทางการค้าระหว่างผู้ซื้อ (Purchaser) หรือ ลูกค้า (Customer)กับผู้ส่งมอบหรือผู้ผลิตได้โดยลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกทำการค้ากับผู้ส่งมอบรายใดหรือองค์กรใดก็ได้ที่ผ่านการรับรองแล้วว่ามีการบริหารคุณภาพที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

Mission and Vision

บริษัท โนวเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้นำด้านการจัดทำระบบมาตรฐานสากลพร้อมเป็นหนึ่งในการให้บริการด้านที่ปรึกษา และเป็นผู้นำในเรื่องของการฝึกอบรมอย่าง แนวหน้า ซึ่งทางบริษัท โนวเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ให้คำปรึกษาและช่วยพัฒนาระบบคุณภาพให้แก่องค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาการทำงาน และระบบงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ด้วยทีมงานที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนระบบคุณภาพ และการบริหารงานด้านระบบคุณภาพที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา และเราพร้อมที่จะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ท่าน และจะช่วยให้ทุกท่านประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาความขัดแย้งในระบบ

ดังนั้นทุกท่านจึงเกิดความมั่นใจได้ว่าท่านจะมีหลักประกันในเรื่องขององค์ความรู้และการบริการที่ได้รับจะสร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเกิดความพอใจสูงสุด และได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจประเมิน 100%

Benefits

1. ลูกค้าเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และบริการเนื่องจากสินค้าและบริการที่ได้รับนั้นมาจากระบบงาน
และการตรวจสอบที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล การันตีได้ราคาพิเศษ
2. ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดต้นทุน ลดการสูญเสียที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
3. ใช้วัสดุหรือปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า และเต็มศักยภาพ ทำให้มีมาตรฐานในการทำงาน
4. เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีขั้นตอนและขอบข่ายการทำงานที่ชัดเจน
5. สามารถพัฒนาการจัดองค์กรการบริหารงาน และกระบวนการผลิตอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
6. เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 • 2544

  Knowledge Center was established in July 2001

  บริษัท โนวเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง โดยให้บริการในฐานะที่ปรึกษาด้านการจัดการระบบคุณภาพมาตรฐาน
 • 2552

  The Company has received the trust of the Government as a consultant for SME

  บริษัท โนวเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจ จากทางราชการ ในการเป็นที่ปรึกษา ISO ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่ม SME
 • 2559

  The Company offers training and consulting ISO 20 standards

  บริษัท โนวเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการอบรม และเป็นที่ปรึกษาในการทำระบบกว่า 20 Standards
  อาทิ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, GHPs/HACCP, ISO 22000, ISO/IEC 17025, ISO 13485, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, มรท.8001, มอก., ISO 22716, BRC, GDP, AS/EN 9100, ISO 39001, ISO 26000, อย.420, ISO 29993 เป็นต้น
 • 2564

  The Company Anniversary, 19 years and has more than 3,000 customers

  ครบรอบ 19 ปี กับฐานลูกค้า 3,000 กว่าราย ที่ให้ความไว้วางใจ ให้เราเป็นที่ปรึกษา ในการจัดทำระบบ ISO ด้วยทีมงานที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนระบบคุณภาพ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจประเมิน 100%

Contact

Address: 42 Soi Rewadee63 Taladkwan,Muang,Nonthaburi 11000

Phone: 02-526-6609

Mobile: 081-374-4882, 081-932-7432

Sale Contact: 082-522-1709

klcconsultthailand@gmail.com

Follow us

Business hours

 Monday-Friday: .......................... 8.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: .............................................. Closed

Calendar Events: ......................... Closed